Examen para ascenso de grado
2° KYU

 

KATA / BUNKAI:

 

KIHON – Convenciones:

 • Zenkutsu dachi (ZE)
 • Kokutsu dachi (KO)
 • Kiba dachi (KI)
 • Jodan (JO)
 • Chudan (CH)
 • Yori ashi (YO)
 • Suri ashi (SU)
 • Agrega en el mismo paso (+)

 

KIHON – Ejecución:

 1. MAE: San bon tzuki 45° (JO/CH/CH) (ZE) – 5 veces.
  UCHIRO: Age uke (KO), kizami mawashi geri uraken + gyaku tzuki (ZE) – 5 veces.
 2. MAE: Soto uke (KO), empi, uraken (KI) + gyaku tzuki – 5 veces.
  MAWATE: Uchi uke (ZE) + kizami yoko geri kekomi, mae geri con la otra pierna + gyaku tzuki – 5 veces.
 3. MAE:  Mae geri, con la otra pierna mawashi geri gyaku tzuki, gedan baray.
  MAWATE: Shuto uke (KO) + kizami mawashi geri, nukite (ZE) – 5 veces.
 4. MAE: Kizami mawashi geri sin bajar la pierna kizami yoko geri kekomi, con la otra pierna avanza mawashi geri, gyaku tzuki – 3 veces.
  MAWATE: Mae geri  45° (JO/CH) – 5 veces.
 5. MAE: Yoko geri keage (JO) con la misma pierna, otro avance yoko geri kekomi (CH) – 3 veces.
  MAWATE: Lo mismo.
 6. MAE: Desde kamae ushiro geri, + gyaku tzuki – 5 veces.
  MAWATE: Mae geri, con la otra pierna Ura mawashi geri con kikiashi (ZE) – 3 veces.

 

KUMITE:

 • Kihon ippon kumite: (Migi/Hidari) No 3,4,5. a elección del examinador.
 • Jiyu ippon kumite: N1.
 • Defenza personal.
 • Kumite libre.