Examen para ascenso de grado
4° KYU

 

KATA / BUNKAI:

 

KIHON – Convenciones:

 • Zenkutsu dachi (ZE)
 • Kokutsu dachi (KO)
 • Kiba dachi (KI)
 • Jodan (JO)
 • Chudan (CH)
 • Yori ashi (YO)
 • Suri ashi (SU)
 • Agrega en el mismo paso (+)

 

KIHON – Ejecución:

 1. MAE: Nidan tzuki (JO/CH) (ZE), tate shuto intermedio – 5 veces.
  UCHIRO: Age uke uraken (ZE) + gyaku tzuki (ZE) – 5 veces.
 2. MAE: Soto uke (ZE), empi (KI) – 5 veces.
  MAWATE: Shuto uke (KO) + kizami mae geri (KO) – 5 veces.
 3. MAE:  Mae geri (ZE), + oi tzuki / Gyaku tzuki, desde kamae – 5 veces
  MAWATE: Mawashi geri + gyaku tzuki.
 4. MAE: Mae geri (CH) 45°  (ZE) – 5 veces
  MAWATE: Kizami mae geri (CH) Mae geri (JO) – 5 veces
 5. MAE: Yoko geri keage (JO) (KI) – 3 veces
  MAWATE: Yoko geri kekomi (CH) (KI) – 3 veces

 

KUMITE:

 • Sanbon Kumite: san, chi, go.
 • Kihon Ippon Kumite: (Migi, Hidari) No. 1.
 • Kumite libre.