Saltar al contenido

Examen 6° KYU

Examen para ascenso de grado
6° KYU

 

KATA / BUNKAI:

 

KIHON – Convenciones:

 • Zenkutsu dachi (ZE)
 • Kokutsu dachi (KO)
 • Kiba dachi (KI)
 • Jodan (JO)
 • Chudan (CH)
 • Agrega en el mismo paso ( + )

 

KIHON – Ejecución:

 1. MAE: Oi tsuki chudan (ZE) – 5 veces
  UCHIRO: Age uke (JO) + gyaku tsuki (CH) (ZE)
 2. MAE: Soto uke chudan (ZE) – 5 veces
  MAWATE: Shoto uke chudan (KO) – 5 veces
 3. MAE: Mae geri rengeri (CH) – 5 veces
  MAWATE: Mae geri rengeri (JO) – 5 veces
 4. MAE: Yoko geri keage (CH), yoko geri kekomi (CH)(KI) – 3 veces
  MAWATE: Yoko geri keage (CH), yoko geri kekomi (CH)(KI) – 3 veces

 

KUMITE:

 • Gohon Kumite Gedan.
  (Semete ataca con tsuki gedan o mae geri.)

 

 

¿Deseas saber más?