Saltar al contenido

Examen 5° KYU

Examen para ascenso de grado
5° KYU

 

KATA / BUNKAI:

 

KIHON – Convenciones:

 • Zenkutsu dachi (ZE)
 • Kokutsu dachi (KO)
 • Kiba dachi (KI)
 • Jodan (JO)
 • Chudan (CH)

 

KIHON – Ejecución:

 1. MAE: Gyaku tsuki chudan (ZE) – 5 veces
  UCHIRO: Age uke (JO), gyaku tsuki (CH) (ZE) – 5veces
 2. MAE: Soto uke, gyaku tsuki (CH) (ZE) – 5 veces
  MAWATE: Uchi uke (CH) (ZE) – 5 veces
 3. MAE: Mae geri (JO) (ZE) – 5 veces
  MAWATE: Shuto uke (CH) (JO) – 5 veces
 4. MAE: Yoko geri hidari kekomi (CH) (KI) – 3 veces
  MAWATE: Yoko geri migi keage (CH) (KI) – 3 veces
 5. MAE: Mawashi geri (CH) (ZE) – 3 veces
  MAWATE: Mae geri (CH), mawashi geri (CH) rengeri – 3 veces

 

KUMITE:

 • Sanbon Kumite  1 y 2.

 

 

¿Deseas saber más?