Taikyoku Shodan

Taikyoku Shodan
(Primera Causa I)

 

Este kata no oficial es ………..